Endret: 10 jan 2017     Opprettet: 9 jan 2017

Regelendringer i fbm. ny parkeringsforskrift som trådte i kraft f.o.m. 01.01.2017

Norpark vil med dette informere sine medlemmer som tilbyr regulerings, - håndhevings, - og klagebehandlingstjenester til grunneiere/oppdragsgivere om konsekvenser av ny parkeringsforskrift. For grunneiere/oppdragsgivere betyr forskriften at man må velge operatører som er godkjent og registrert. For å kunne tilby eller regulere parkering i fremtiden vil grunneiere og oppdragsgivere på sine eiendommer måtte forholde seg til de nye reglene.
Vi har valgt ut de mest sentrale bestemmelser. Vi gjør også oppmerksom på at forskriften helt eller delvis er bindende for all parkeringskontroll hvor det foretas sanksjonering.
Tidligere ordning med avtalerettslig parkeringsregulering vil opphøre fra det tidspunkt denne forskriften trer i kraft.
Forskriften trer i kraft 1.1.2017.


1. Skilting.
Skilting av private parkeringsområder åpne for allmennheten endres vesentlig. All regulerende skilting skal gjøres gjennom bruk av et begrenset antall trafikkskilt. (Sorte symboler på hvit bunn) I tillegg skal det brukes underskilt i henhold til skiltforskriften. Det må påregnes noen begrensninger i forhold til fritekst på underskiltene. Vi gjør oppmerksom på at alle detaljer rundt skilting fortsatt ikke er ferdigstilt. Logoer eller annen informasjon om operatør eller grunneier kan ikke fremkomme på de regulerende trafikkskiltene. I tillegg skal alle skiltplaner registreres i et sentralt register som Statens vegvesen har ansvaret for å opprette og drifte. Registeret vil bli gebyrfinansiert og det må påregnes kostnader for innmelding/endringer av skiltplaner. Forskriften om gebyrfinansieringen er ikke ferdigstilt, og vi vet foreløpig ikke nivået på gebyrstørrelsen for dette.
På reserverte områder som ikke er åpne for allmennheten skal det fortsatt brukes private skilt.
Når det gjelder skilting av kommunale parkeringsplasser sier forskriften at det kun skal brukes skilt 552. Detaljer rundt dette vil måtte avklares med Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Som eksempel vil dette kunne få betydning for regulering og drift av havneområder. Bruk av skilt 552 vil også bety at forflytningshemmede får gratis parkering.


2. Plikt til å tilby lademulighet.
Alle parkeringsområder åpent for allmennheten skal tilby et tilstrekkelig antall ladeplasser for el-bil/ladbar motorvogn. Det er opp til grunneier/parkeringsoperatør å avgjøre om plassene skal reserveres utelukkende for rene el-biler. Med tilstrekkelig antall menes som hovedregel
at det alltid skal finnes tilgjengelig lademulighet. Men ikke på mer enn 6 % av plassene. Det tillates at man tar betalt for både parkering og lading.


3. Tilrettelegging for forflytningshemmede/universell utforming.
Det innføres strengere krav om tilrettelegging for forflytningshemmede. Både i forhold til størrelse på parkeringsplasser og universelt utformede betalingsløsninger. På alle områder åpne for allmennheten stilles det krav til både automat og betalingsløsning som betjenes ved hjelp av mobiltelefon eller annen teknologi. I tillegg skal det avsettes et tilstrekkelig antall plasser. Med tilstrekkelig antall menes som hovedregel at det alltid skal finnes tilgjengelig plass. På parkeringsområder med 50 plasser eller flere, er man ikke forpliktet til å reservere mer enn 4 % av plassene. På områder med opptil 50 plasser er man ikke forpliktet til å reservere mer enn 2 plasser. Plassene skal som hovedregel være 4,5 X 6 meter.


4. Klagebehandling/policymakulering av sanksjoner.
Ny forskrift innebærer endrede krav til klagebehandling hos operatørene og forbedrer bilførers mulighet til å anke et avslag inn for en ny parkeringsklagenemnd. Klageordningen er gratis for bilfører og kostandene skal dekkes gjennom en andel av de ilagte kontrollsanksjoner.
Klageordningen skal følge flere av forvaltningslovens bestemmelser. Dette innebærer også at forvaltningsrettslige prinsipper om likebehandling skal legges til grunn. Disse forvaltningsrettslige prinsipper bygger på at like saker skal behandles likt. Dette vil innebære at eventuelle ordninger hvor grunneier/eller andre vilkårlig sletter korrekt ilagte kontrollsanksjoner må opphøre. Dersom slike ordninger videreføres vil likhetsprinsippet kunne medføre at alle kontrollsanksjoner ilagt på samme grunnlag måtte ettergis, dersom det avdekkes at bilførere som «klager» til grunneier/oppdragsgiver får en annen behandling enn de som klager i henhold til forskriften.

5. Kontrollsanksjonens størrelse.
Staten fastsetter med denne forskriften også beløp for kontrollsanksjonenes størrelser.
Normalsatsen er på 600 kroner.
For andre overtredelser er satsen:
300 kroner for:
a) Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset parkering og
b) overtredelse av reservert parkering for kunde, besøkende eller gjest.
900 kroner for overtredelser på plasser som er reservert for forflytningshemmede med tillatelse.
Avslutningsvis vil vi også opplyse at Statens vegvesen er tildelt en tilsynsrolle for å sikre at alle kommuner og private parkeringsvirksomheter opererer innenfor forskriftens bestemmelser. Statens vegvesen kan som sanksjon avskilte konkrete parkeringsområder eller alle parkeringsområder for selskaper som etter varsel ikke har innrettet seg etter forskriftens bestemmelser.

Med vennlig hilsen
Lars Monsen
Daglig leder
Norpark